Privacyverklaring

 

Uw privacy is belangrijk voor ons
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u registreren. Wij spannen ons in uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden
wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De volgende bedrijven zijn verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Villapark Langweer
  • Recreatiepark Leyenspolder
  • Langweerder Sloep
  • Dé Sloep fan Fryslân

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2022 en vervangt alle voorgaande
versies van deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle boekingen, reserveringen, diensten en
verzoeken om informatie die u bij ons doet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Wij verwerken uw gegevens om deze te kunnen registreren in ons reserveringssysteem en
administratief te kunnen verwerken en afhandelen. De volgende gegevens verwerken wij en
alleen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

  • persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze gegevens bedoeld zijn om te verwerken: voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de betalingsgegevens van degene op wiens naam de boeking is gedaan en eventueel persoonsgegevens van reisgenoten;
  • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het versturen van een reserveringsverzoek of het versturen van een contactformulier;
  • persoonsgegevens die u ons verstrekt via sociaal media zoals Facebook.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming
voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dat
noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan een wettelijke
verplichting te kunnen voldoen.

Toegang en beveiliging persoonsgegevens
Wij zorgen er voor dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de
persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere gebruiker van
persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens waarvan
hij of zij op grond van die toegang kennis neemt. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen
getroffen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van uw gegevens zou kunnen
worden gemaakt.

Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie,
verbetering, afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.

Klachten
U kunt klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere
redenen aan ons kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust
contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.